English Class

Library: Park Place Regional Library

Date: 1/7/2019, 1/14/2019, 1/28/2019, 2/4/2019, 2/11/2019, 2/25/2019

Room: Park Place Library Computer Lab

Time: 4:30PM - 6:00PM

Type:

Age Group: young adults ages 18-35 years, adults, seniors

Come learn English with your fellow Houstonians at the Library. Learn to read, write, and speak English, while getting lessons in grammar, vocabulary, and pronunciation. All levels and language backgrounds are welcome. Classes are free, and no registration is required.

Hãy đến học tiếng Anh với những người bạn Houston ở Thư viện. Học đọc, viết và nói tiếng Anh, đồng thời học các bài học về ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Tất cả các trình độ và ngôn ngữ chính đều được chào đón. Các lớp học miễn phí và không cần đăng ký.